Aktív

METRO GRILL nyereményjáték szabályzat (07.08–07.14.)

A promóció semmilyen módon sem szponzorált, hozzájárult vagy adminisztrált a Meta-tól vagy a Meta által, és nem is áll azzal semmilyen kapcsolatban! A Meta nem vonható felelősségre bármilyen szabálytalanság vagy reklamáció esetében!

 1. A nyereményjáték részvételi feltételei

A promóciós játék (továbbiakban: Játék) szervezője a StratComm Kft (Székhely: 1031 Budapest, Ádámföldi utca 13..; Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184218; Adószám: 12938964-2-41, továbbiakban Szervező) és adatkezelője a StratComm Kft. a jelen Játékszabályzatban és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően járnak el.  A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a StratComm Kft. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.  A Játékban való részvétel, ezen szabályzat elfogadásának minősül.  A Játékban nem vehetnek részt: a StratComm Kft. és a Metro Kereskedelmi Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Keleti utca 3.; Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-069282; Adószám: 10828663-2-44) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A nyereményjátékban csak a Nyereményjáték időpontjában 18. évét betöltött, természetes személy vehet részt.  A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át, továbbá más személyre nem ruházható át. Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa. 

 1. A játék menete

A Játék 2024.07.08. 7:00 – 2024.07.14. 23:59 –ig tart.  Ezen időszakot megelőző, vagy ezen időszak utáni időpontban pályázók nem vesznek részt a játékban.

A promóciós játékban a következő módon lehet részt venni: A https://www.facebook.com/egy.hu.official/ oldalon feltett kérdésre kell megfelelő választ adni „comment” formájában a játék keretein belül posztolt kép alatt. Válaszadási határidő 2024.07.14-én 23:59 percig tart.

Résztvevő a válaszok fenti formában való elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.  A helyes megoldást posztolók között a Szervező 10 nyertest sorsol, illetve hirdet 2024.07.14-én. A nyertesek a Metro Kereskedelmi Kft. által felajánlott nyereménycsomagokat nyerhetik meg. A 10 nyertes és pótnyertesek kisorsolása online zajlik. A nyerteseket a StratComm Kft. a nyereményjátékot meghirdető posztban értesíti, és felhívja a figyelmüket, hogy privát üzenetben adják meg telefonszámukat a további egyeztetés érdekében.  Valamely nyertes játékos az értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül nem válaszol, és nem küldi meg kapcsolatfelvétel céljából telefonos elérhetőségét, a StratComm Kft. újabb értesítést küld a nyertes játékos részére. Amennyiben a nyertes játékos ezen újabb értesítés megküldésétől számított 7 naptári napon belül sem válaszol, StratComm Kft. jogosult helyére pótnyertest beállítani. Szervező minden nyertes helyére 2 pótnyertest sorsol. Szervező a nyertesekkel a megadott telefonszámon 7 naptári napon belül legalább három alkalommal három különböző munkanapon kísérli meg felvenni a kapcsolatot. Ennek eredménytelensége esetén Szervező ugyancsak jogosult a nyertes helyébe pótnyertest állítani. Az átvétel elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a lebonyolításban részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A nyeremények adóvonzatának megtérítése a Metro Kereskedelmi Kft.-t terheli.

 A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor

 A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az info [at] egy [dot] hu email címen nyújtunk felvilágosítást.  A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott technikai infrastruktúra (pl. honlap, e-mail fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, a StratComm Kft.-n kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

III. Adatvédelem

A kezelt személyes adatok köre:

A rendelkezésre bocsátott és a Szervező által kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező le tudja bonyolítani az általa szervezett játékot. A jelen hozzájárulás megadásával az érintett elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a játék esetében addig tart, amíg a Szervező le nem bonyolítja a játékot.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A Résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Kérelmére az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül tájékoztatást ad. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) az érintett kéri;
 3. c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ("Hatóság") (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410) elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett jogosult a Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulni az Infotv. alapján.

A Résztvevő, mint érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Résztvevő, mint érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, a Résztvevő, mint érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, az alábbi címen és e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot:

Stratcomm Kft.

E-mail cím: info [at] egy [dot] hu

Székhely és postacím: 1031 Budapest, Ádámföldi utca 13.

Telefon: +36 1 786 5234

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a teljesítés előtt kéri adatai törlését.

Ajánljuk még: