Címlap

Hirdetési általános szerződési feltételek

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. STRATCOMM Stratégiai Kommunikációs Tanácsadó Kft. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 48., a továbbiakban „Kiadó”) gondozásában megjelenő elektronikus kiadványokban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetési tevékenységi támogatás megszervezésében és lebonyolításában a Kiadó (Reklám közzétevője) önállóan jogosult eljárni. A Megrendelő (Reklámozó) a Kiadóval kerül jogviszonyba.

2. Közvetítők által történő megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételeket az általa képviselt személyekkel megismertesse. Ennek megszegéséből eredő valamennyi kötelezettség a közvetítőt terheli.

II. MEGRENDELÉS

1. A Kiadó a megrendeléseket írásban (igazolt és azonosítható módon levélben, e-mailben, telefaxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. Hirdetési szerződés a Kiadó és a Megrendelő (továbbiakban a „Felek”) között kizárólag akkor jön létre, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolt módon elfogadja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezését), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Megrendelő esetén lakcímét és anyja nevét (illetve más, azonosításra alkalmas két adatát).

2. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.

III. MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 1. Megrendelési és anyagleadási határidők

Online felületek esetén:

Megrendelési határidő: 5 munkanappal a megjelenés előtt. (A rendelkezésre álló szabad felületek folyamatosan változnak.)

Anyagleadási határidő: 5 munkanappal a megjelenés előtt. (A Kiadó csak kész anyagokat fogad el.) 

 

2. Az anyagleadás technikai feltételei: a hivatalos médiaajánlat szerint kell eljárni.

3. Folyamatos megjelenés esetén - ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén - a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

4. A megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a Kiadó a megjelenést nem garantálja. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli. Ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

6.   A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek, stb.) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredeti példányok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek. Kiadó a Megrendelő által leadott és a Honlapon közzétett hirdetések között a felbontásból és a színek megjelenítéséből eredő eltérésekért nem felel.

7. Amennyiben a hirdetés tartalma jogszabályba ütközik, vagy az a Kiadó üzleti érdekeit sérti, illetve az általa képviselt üzleti profillal ellentétes, úgy Kiadó a hirdetés Honlapon történő megjelenítését megtagadhatja.

8. Megrendelő köteles az általa közzétett tartalomért és annak jogszabályi megfelelősségéért felelősséget vállalni. Megrendelő felelős továbbá a hirdetésben szereplő állítások és kijelentések valóságáért, illetve azok fogyasztók felé teljesíthetőségéért.  

9. A Kiadó a Megrendelő által leadott filmeket - ha más megállapodás nem történt - a megjelenés után megsemmisítheti.

V. HIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSE

1. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve megkerülő aggályos hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől kártérítési - kötbérfizetési kötelezettség és egyéb ellenszolgáltatás nélkül – elállhat. Az ilyen tartalmú hirdetéseket Kiadó akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már megfizette. Ez esetben a Kiadó a már megfizetett hirdetési díjat 8 napon belül visszafizeti a Megrendelőnek.

2. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.

3. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem garantálja.

4. A Kiadó nem vállal felelősséget egy hirdetésnek a Kiadónak fel nem róható okból történő megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért.

5. A Kiadó fenntartja a jogot a kiadványok megjelenési időpontjának - akár többszöri alkalommal történő - módosítására, továbbá a kiadvány megjelenésének törlésére. A megjelenések időpontjának módosításáról vagy törléséről a Kiadó értesíti a Megrendelőt. A megjelenések időpontjának módosításából vagy a kiadvány megjelenésének törléséből eredő károkért a Kiadót felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.

5. „Elmaradt haszon” címén a kiadó nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.

6. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el.

7. Amennyiben a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Amennyiben a kijavításra visszaküldött, vagy a Kiadó által kijavított anyagokkal szemben a Megrendelő észrevételt nem tesz, úgy „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

8. Kiadó az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:

- jpg, gif, animált gif, flash vagy egyéb videó formátum minősége,

- a Kiadó által megadott (pixel) méret helyessége,

- hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a Megrendelő számlálási igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége,

- a hirdetésbe ágyazott érkeztető oldal (landing page) helyessége.

VI. LEMONDÁS

1. A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.

2. Lemondást csak írásban tud a Kiadó elfogadni. A hirdetés Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélküli lemondása az alábbi lemondási határidőkben lehetséges:

- Online megrendelés esetén a megjelenés vagy a kampány indulása előtt 15 munkanappal.

3. A lemondási határidőn túli lemondás esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására.

4. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés a Kiadóhoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap. A lemondás tudomásulvételét a Kiadó minden esetben írásban visszaigazolja.

5. Megrendelő jogosult bármikor kérni a Kiadótól, hogy hirdetését a Honlapról távolítsák el. Kiadó köteles az erre irányuló írásbeli kérelem átvételétől számított 24 órán belül törölni a Megrendelő hirdetését.

VII. REKLAMÁCIÓ

1. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó kiadvány megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni.

2. Behúzások esetén a reklamációt a megjelenés napjától számított 2 munkanapon belül fogadja el a Kiadó.

3. Online megrendelés esetén a reklamációt a megjelenést vagy a kampány indulását követő 2 munkanapon belül lehet bejelenteni.

4. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el.

5. Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

6. Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékére korlátozódik.

VIII. SZÁMLÁZÁS

1. A Felek eltérő kikötése hiányában a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül esedékes az ellenérték megfizetése.

2. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén az adott kedvezménysávokra eső kedvezménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Kiadónak.

3. Fizetési késedelem esetén a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is, minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan a további hirdetések vonatkozásában visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

4. Késedelmes fizetés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra.

5. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a szerződéses Megrendelőt a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti.

IX. FELELŐSSÉG

1. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Megrendelő teljes felelősséget vállal. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, a Kiadó alkalmazottaitól és megbízottaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., 2010. évi CIV. tv., 2010. évi CLXXXV. tv., 1996. évi LVII. tv., stb.) alapján fennálló, a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival és megbízottaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amelyet a hivatkozott jogszabályok, a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Felek között létrejött szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak alkalmazottaival és megbízottaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve a Kiadó alkalmazottai és megbízottai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg a Kiadó alkalmazottainak és megbízottainak teljes mértékben megtéríteni.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel / reklámmal kapcsolatosan a Kiadó, illetőleg a Kiadó alkalmazottja, megbízottja helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

3. A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza / zárja ki, illetve azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználásáról megállapodott. A Kiadót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az estleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles a Kiadó helyett helytállni.

4. Mind a Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik üzleti titokként kezelni.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv., valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. ide vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

2. Gyógyszer reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

3. A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Fővárosi Bíróság illetékességét.

4. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Kiadó tarifatáblázata, médiaajánlata valamennyi kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.

Ajánljuk még:

Ne vágj savanyú képet tél végén! – Egyél inkább minél több savanyú káposztát!

Tél végén szinte ösztönösen kívánjuk a savanyú káposztát. Szervezetünk tévedhetetlenül tudja, hogy szükségünk van a benne megőrzött vitaminokra, a tejsavas erjedés során képződött bélvédő anyagokra, a rostokra. A töltött, rakott káposzta, a káposztás gulyás, a jó káposztalevesek mellett nyersen is fogyaszthatjuk, tökmagolajjal meglocsolva remek salátaként kínálhatjuk. Nálunk hallal és tésztába sütve is kedves, íme, három szuper recept hozzá!

Már követem az oldalt

X